Críquete 02/23 06:04 Jodhpur Jodhana Royals ,184/7 Udaipur Mewar Royals
Críquete 02/23 03:49 Índia Índia ,176/5 Austrália Austrália