Pts

1 2 3
Ojio/Soma 11 11 12
Kamath/Mukherjee 2 5 10