Corrida 12 - Sonoda 2024-04-24 06:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Yamanin Philia Yutaka Okumura Yoshihito Nagaoka SP
04/23 12:55
-
04/24 06:37
2 3 Minack Theatre Hiroyuki Tsuchiya Toyokazu Tano SP
04/23 12:55
-
04/24 06:37
3 Tame Kid Makoto Orita Wataru Hirose SP
04/23 12:55
-
04/24 06:37
4 Wonder Etoile K Kozaki Seinosuke Yoshimura SP
04/23 12:55
-
04/24 06:37
5 Win Stephanos M Nishizono Tomohiro Yoshimura SP
04/23 12:55
-
04/24 06:37
6 Magnetar Norihiko Hiramatsu Kazuma Okaki SP
04/23 12:55
-
04/24 06:37
7 4 Yellow Sapphire Ryo Takahashi Osamu Shimohara SP
04/23 12:55
-
04/24 06:37
8 1 Dental Floss Kazuya Takahashi Ryoya Kozaki SP
04/23 12:55
-
04/24 06:37
9 2 Sun Plumeria Koichi Tsunoda Yuichiro Shibata SP
04/23 12:55
-
04/24 06:37