Corrida 12 - Sonoda 2024-04-24 05:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Healing Art Kazuya Sakamoto Seinosuke Yoshimura SP
04/23 11:57
-
04/24 05:31
2 Royal Hojari Shinji Otsuka Koichi Takahata SP
04/23 11:57
-
04/24 05:31
3 Daishin Vespa Tomotaka Morisawa Tomohiro Yoshimura SP
04/23 11:57
-
04/24 05:31
4 1 Ho O Verite Nobuharu Morimoto Osamu Shimohara SP
04/23 11:57
-
04/24 05:31
5 La La Ancestral Seijiro Ikari Shingo Oyama SP
04/23 11:57
-
04/24 05:31
6 3 Ultiman Akihiro Inada Wataru Hirose SP
04/23 11:57
-
04/24 05:31
7 4 Narita Ichimonji Moriyuki Nishimura Hisashi Itano SP
04/23 11:57
-
04/24 05:31
8 T O Smith Ishibashi Mitsuru Sakito Yamamoto SP
04/23 11:57
-
04/24 05:31