Corrida 12 - Sonoda 2024-04-24 03:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Upopoy Masayoshi Mozaki Hibiki Ishido SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46
2 2 Wonder Colorful Ryohei Hori Kanta Inoue SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46
3 Makoto Etruria Mizohashi Rikio Hisashi Itano SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46
4 Run To The Sky Tadaaki Hashimoto Yoshiki Kamomiya SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46
5 Knock Twice Nishikawa Shinya Kazuyuki Watase SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46
6 1 Iron Flower Norihiko Hiramatsu Shunya Hasebe SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46
7 Sun Paris Masahiro Kitano Shingo Oyama SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46
8 3 Gold Lantern Toshikazu Okada Kazuma Okaki SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46
9 Brave Blood Hiroaki Watase Tomohiro Sasada SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46
10 Smart Ciel Hiroyuki Yamaguchi Tatsuya Takemura SP
04/23 16:18
-
04/24 03:46